Искане за достъп до данни

Оттук можете да получите достъп до Вашите данни

  • Декларираме, че не изискваме и не използваме т.нар. специални категории лични данни, или „чувствителни данни“, а само имейл, име и IP за целите на запитванията Ви за оферта.
  • Други данни могат да се използват от трети страни – приложения и модули, с които сайтът работи.

Scroll to Top